Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Bernadette Wijnings, co-CEO bij Blanco Fintech.

Bernadette Wijnings, co-CEO van Blanco Fintech

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Jeroen Arts, Associate Partner bij Speedinvest.

Jeroen Arts, Associate Partner bij Speedinvest

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Florentine Fockema, partner bij SHIFT Invest.

Florentine Fockema, partner bij SHIFT Invest

Thomas Mensink

Startup analyst at Golden Egg Check (@goldeneggcheck). Bridging the gap between tech startups and VCs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store